1-800-915-6216 | sales@goodmanelectronics.com


RTF- Description
RTF-1000AKaelus (formerly Summitek) RTF 1000A RTF Module , 698 960 MHz, 7 16 DIN (f)
RTF-2000AKaelus (formerly Summitek) RTF 2000A RTF Module , 1710 2170 MHz, 7 16 DIN (f)
© Copyright 2023 - goodmanelectronics.com